نگاهی به “سه گلدان” نوشته ی احمدرضااحمدی

احمدرضااحمدی، شاعرونویسنده ی نام آشنا، این بار از گلدان ها خواسته تا اورا در نوشتن کتابی برای بچه های میهن کمک کنند.گلدان ها عبارتند از: لادن،نرگس،شمعدانی.کتاب به سه بخش تقسیم شده و هر بخش داستان جداگانه ای را دربرمی گیرد.”گلدان لادن” نخستین بخش است.
در “گلدان لادن” می خوانیم: “آن روز دوشنبه بود.حامدازصبح به گلدان لادن خیره بود.گلدان لادن را که نگاه کرد، یاد روزی افتاد که مسافرانی خاک آلود،مضطرب در صبحی زود به قهوه خانه آمدند.چنان مبهوت و غمگین بودند که حتی چای هم سفارش ندادند. درمیان مسافران پسرکی هشت ساله رادیده بودکه یک گلدان لادن را در بغل گرفته بود وگریه می کرد.”
چرا پسرک گریه می کرد؟اگرکنجکاوهستید “سه گلدان”را بردارید و”گلدان لادن “را بخوانید.

در”گلدان نرگس” بادختری به نام سودابه آشنا می شویم که پدرش را ازجبهه به بیمارستان آورده اند.سودابه ازخانه برای پدر یک گلدان نرگس به بیمارستان آورده است؛ اما “آن روز سه شنبه بود.برف می آمد.پرستاران بیمارستان، صبح گلدان نرگس را به خیال آن که خشک شده است در راهرو گذاشته بودند.”
دوست دارید بدانید چه بر سر” گلدان نرگس” آمد؟ “سه گلدان “رابخوانید.

در “گلدان شمعدانی” سیاوش و سارا باقطار به شهری دیگر می روند.آن ها گلدان شمعدانی را همراه خود به قطار می برند “سیاوش و سارا باشمعی روشن در شب کنار باغچه رفتند.بوته گل شمعدانی را ازباغچه بیرون آوردند.سارااززیرزمین یک گلدان خالی آورد.سیاوش بوته گل شمعدانی رادر گلدان گذاشت و اطراف بوته خاک ریخت.”
برای دنبال کردن ماجرای “گلدان شمعدانی” باید “سه گلدان “رابخوانید.
راستی تا یادم نرفته بگویم در”سه گلدان ” روزهای هفته حضورپررنگ دارند . قضاوت درباره ی این که آیا نویسنده توانسته از روزهای هفته در”سه گلدان” به خوبی استفاده کند یا نه را می گذاریم به عهده ی بچه هایی که کتاب را خواهندخواند.
“سه گلدان” کتابی است که درحال وهوای سال های جنگ وآژیر وبمباران نوشته شده است.
این کتاب را کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان در سال ۸۸ در ۵۰۰۰ نسخه برای گروه های سنی “د” و “ه” منتشرکرده است.

مهدی مرادی

پاسخ بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*