گلستان كتاب

باز با باران

سرودهء بیوک ملکی تصویرگر: هدی حدادی  باز با باران، مجموعه شعری است شامل بیست و سه قطعه که توسط سراینده خوب و توانای امروز ـ بیوک ملکی ـ از بین دفترهایش دست‌چین شده است. شعرهای این کتاب همگی برای نوجوانان سروده شده و زبانی صمیمی و موضوعاتی تازه را دربر گرفته‌اند.