d8b8d8b7
روی تخت دراز كشیده ام و به سقف چشم دوخته ام. هرچند لحظه یك بار به ساعت دیواری نگاه می كنم و نفس بلندی می كشم. انگار ساعت با من لج كرده و عقربه هایش با عجله جلو و جلوتر می روند. كتاب ریاضی روی میز افتاده و انتظارم را می كشد. هوا كم كم رو به تاریكی می رود. غروب پاییز و امتحان ریاضی! چه قدر دل گیر است.
دزدكی به ساعت نگاهی می اندازم و یك هو مثل برق گرفته ها از جا می پرم. ساعت هفت شب است و من هنوز حتی یك مسئله حل نكرده ام. صندلی را جلو می كشم و می نشینم، دست هایم را زیر چانه می گذارم و به كتاب ریاضی نگاه می كنم؛مسئله ها مثل یك هیولا به من زل زده اند. ای كاش فردا امتحان نداشتم و چند روزی عقب می افتاد. خودكار را برمی دارم و شروع می كنم: 220 ضربدر … ،اصلا حوصله ندارم. خودكار را لای موهایم می برم و سرم را می خارانم. یك دفعه احساس سرما می كنم. چشمانم را ریز می كنم و با خود می گویم: چه خوب بود اگر امشب برف می بارید، آن قدر می بارید و می بارید كه مدرسه ها تعطیل می شد. از فكرش هم شاد شدم و خندیدم؛ اما واقعیت چیز دیگری بود؛ آسمان صاف، امتحان ریاضی، مسئله های حل نشده…
تند سرم را بلند كردم، ساعت هشت و نیم شب شده بود. از اضطراب به سكسكه افتادم. باز هم سوز سرما بدنم را لرزاند. به طرف پنجره رفتم تا آن را محكم ببندم، وای چه می دیدم! چشم هایم را مالیدم و دوباره نگاه كردم، دانه های درشت برف از آسمان می بارید و همه جا را سپید كرده بود. باورم نمی شد، دستم را از پنجره بیرون بردم. دانه های برف روی دستم نشستند. به آرزویم رسیده بودم، اگر همین طور برف می بارید، حتما فردا مدرسه تعطیل می شد. آن وقت من و كتاب ریاضی از دست هم خلاص می شدیم ومی توانستم حسابی برف بازی كنم! با خوشحالی فریادی كشیدم و از اتاق بیرون دویدم. مامان و بابا رو به روی تلویزیون نشسته بودند و چای می خوردند. ذوق زده، گفتم: “برف می بارد، حتماً فردا…”
بابا خندید و گفت: “پسرم همین حالا اخبار اعلام كرد كه فردا مدرسه ها باز است!” مامان هم گفت: “پس الان بابا می آید تا با هم مسئله های ریاضی را تمرین كنید.”
با شنیدن این حرف ها باز هم به سكسكه افتادم. مثل این كه من و ریاضی هنوز با هم كار داریم!!

مریم قلعه قوند

پاسخ بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>